image

DUA na Adhkar kutoka kwenye quran

hii ni orodha ya dua mbalimbali kutoka kwenye quran. Unaweza kuzitumia dua hizi kujipendekeza kwa Allah na kupata msamaha, neema na mengineyo.

Hapa kuna dua 40 za Rabbana kutoka Qur'an kwa Kiarabu na Kiswahili:

DUA YA 1:

"Rabbanaa aatinaa fid-dunyaa hasanah, wa fil-aakhirati hasanah, wa qinaa 'adhaaban-naar."

"Ewe Mola wetu! Tupe mema katika dunia hii na mema katika Akhera, na utulinde na adhabu ya Moto."

 

DUA YA 2:

"Rabbanaa laa tu'akhidhnaa in-nasinaa aw akhtaanaa."

"Ewe Mola wetu! Usituchukulie tukisahau au tukikosea."

 

DUA YA 3:

"Rabbanaa laa tu'akhidhnaa bimaa fa'alal-sufahaau minnaa."

"Ewe Mola wetu! Usituchukulie kwa yale waliyoyatenda wapumbavu miongoni mwetu."

 

DUA YA 4:

"Rabbanaa laa tuzigh quloobanaa ba'da idh hadaytanaa wa hab lanaa mil ladunka rahmah."

"Ewe Mola wetu! Usiridhike mioyo yetu baada ya kutuongoza, na utupe rehema kutoka Kwako."

DUA YA 5:

"Rabbanaa innaka jaami'un-naasi li-Yawmin laa rayba feeh."

"Ewe Mola wetu! Hakika Wewe utawakusanya watu Siku ambayo hakuna shaka katika hiyo."

 

DUA YA 6:

"Rabbanaa faghfir lanaa dhunoobanaa wa kaffir 'annaa sayyi'aatinaa wa tawaffanaa ma'al-abraar."

"Ewe Mola wetu! Tughufirie madhambi yetu, utusamehe makosa yetu, na utufishe pamoja na watu wema."

 

DUA YA 7:

"Rabbanaa wa adkhilhum Jannati 'Adnin allati wa'attahum wa man salaha min aabaaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim."

"Ewe Mola wetu! Na waingize katika Bustani za Milele ambazo umewaahidi, pamoja na wale waliofanya mema miongoni mwa baba zao, na wake zao, na watoto wao."

 

DUA YA 8:

"Rabbanaa aamanna bimaa anzalta wa attaba'na-r-Rasoola faktubnaa ma'ash-shaahideen."

"Ewe Mola wetu! Tumeamini yale uliyoteremsha, na tumeifuata Rasuli; basi tufikishe pamoja na mashahidi."

 

DUA YA 9:

"Rabbanaa akhrijnaa min haadhihil qaryatizh-dhaalimi ahluha."

"Ewe Mola wetu! Tuondoe kutoka katika mji huu wa wenye kudhulumu watu wake."

 

DUA YA 10:

"Rabbanaa ighfir lanaa wa li-i'khwaaninal-ladheena sabaqoona bil-eemaani wa laa taj'al fi quloobinaa ghillal-lilladheena aamanoo."

"Ewe Mola wetu! Tughufirie sisi na ndugu zetu walio kutangulia kwa Imani, wala usijaalie ndani ya nyoyo zetu chuki kwa wale walio amini."

 

DUA YA 11:

 

"Rabbanaa laa tuzigh quloobanaa ba'da idh hadaytanaa wahab lanaa mil ladunka rahmah, innaka antal-Wahhaab."

"Ewe Mola wetu! Usiridhike mioyo yetu baada ya kutuongoza, na tupe kutoka kwako rehema. Hakika Wewe ndiye Mpaji mwingi wa neema."

 

DUA YA 12:

"Rabbanaa laa taj'alnaa fitnatan lilladheena kafaroo waghfir lanaa Rabbanaa, innaka antal-'Azeezul-Hakeem."

"Ewe Mola wetu! Usituweke kuwa mtihani kwa wale walio kufuru, na tughufirie, Ewe Mola wetu! Hakika Wewe ndiye Mwenye nguvu, Mwenye hikima."

 

DUA YA 13:

"Rabbanaa aatinaa rahmatan mil ladunka wa hayyi' lanaa min amrinaa rashada."

"Ewe Mola wetu! Tupe rehema kutoka kwako, na utuandalie uongofu katika mambo yetu."

 

DUA YA 14:

"Rabbanaa hab lanaa min azwaajinaa wa dhurriyyaatinaa qurrata a'yuninw waj'alnaa lil-muttaqeena imaama."

"Ewe Mola wetu! Tupe katika wake zetu na watoto wetu furaha ya macho, na utujaalie tuwe waongozi kwa wachamungu."

 

DUA YA 15:

"Rabbanaa laa tu'akhidhnaa in-nasinaa aw akhtaanaa. Rabbanaa wa laa tahmil 'alaynaa isran kamaa hamaltahu 'alal-ladheena min qablinaa. Rabbanaa wa laa tuhammilnaa maa laa taaqata lanaa bihi. Wa'fu 'anna wagfir lanaa warhamnaa. Anta Mawlaanaa fansurnaa 'alal-qawmil-kaafireen."

"Ewe Mola wetu! Usituchukulie tukisahau au tukikosea. Ewe Mola wetu! Wala usituwekee mzigo mkubwa kama uliowawekea wale waliotangulia. Ewe Mola wetu! Wala usituweke katika majaribio tusiyoyaweza kustahamili. Utusamehe, utughufirie, na uturehemu. Wewe ndiye msaidizi wetu, basi tupe ushindi juu ya watu makafiri."

 

DUA YA 16:

 

"Rabbanaa aamannaa faghfir lanaa warhamnaa wa anta khayrur-raahimeen."

"Ewe Mola wetu! Tumekuamini, basi tughufirie na uturehemu. Na Wewe ndiye Mbora wa wanaorehemu."

 

DUA YA 17:

"Rabbanaa ighfir lanaa dhunoobanaa wa israafanaa fee amrinaa wa thabbit aqdaamanaa wansurnaa 'alal-qawmil-kaafireen."

"Ewe Mola wetu! Tughufirie madhambi yetu na matendo yetu ya kufanya ziada katika mambo yetu, ututhibitishe miguu yetu, na tupe ushindi juu ya watu makafiri."

 

DUA YA 18

"Rabbanaa laa taj'alnaa ma'al-qawmidh-dhaalimeen."

"Ewe Mola wetu! Usituweke pamoja na watu madhalimu."

 

DUA YA 19:

"Rabbanaa afrigh 'alaynaa sabranw wa tawaffanaa muslimin."

"Ewe Mola wetu! Tujaalie tuwe na subira, na utufishe tukiwa Waislamu."

 

DUA YA 20:

"Rabbanaa aamannaa faghfir lanaa warhamnaa wa anta khayrur-raahimeen."

"Ewe Mola wetu! Tumekuamini, basi tughufirie na uturehemu. Na Wewe ndiye Mbora wa wanaorehemu."

 

DUA YA 21

 

"Rabbanaa iftah baynanaa wa bayna qawmina bil-haqqi wa anta khayrul-faatiheen."

"Ewe Mola wetu! Fungua baina yetu na baina ya watu wetu kwa haki, na Wewe ndiye Mbora wa kufungua."

 

DUA YA 22

"Rabbanaa 'alayka tawakkalnaa wa ilayka anabnaa wa ilaykal-maseer."

"Ewe Mola wetu! Kwako tunategemea, na kwako tunaelekea, na kwako ndio marejeo yetu."

 

DUA YA 23

"Rabbanaa laa taj'alnaa fitnatan lilladheena kafaroo waghfir lanaa Rabbanaa innaka antal-'Azeezul-Hakeem."

"Ewe Mola wetu! Usituweke kuwa mtihani kwa wale walio kufuru, na tughufirie, Ewe Mola wetu! Hakika Wewe ndiye Mwenye nguvu, Mwenye hikima."

 

DUA YA 24

"Rabbanaa laa tuzigh quloobanaa ba'da idh hadaytanaa wahab lanaa mil ladunka rahmah, innaka antal-Wahhaab."

"Ewe Mola wetu! Usiridhike mioyo yetu baada ya kutuongoza, na utupe kutoka kwako rehema. Hakika Wewe ndiye Mpaji mwingi wa neema."

 

DUA YA 25

"Rabbanaa waj'alnaa muslimayni laka wa min dhurriyyatinaa 'ummatam muslimatan laka wa 'arinaa manaasikanaa wa tub 'alaynaa innaka antat-Tawwaabur-Raheem."

"Ewe Mola wetu! Tufanye sisi kuwa Waislamu wawili kwa ajili yako, na uzao wetu uwe umma wa Waislamu kwa ajili yako, na tuonyeshe ibada zetu, na tuigeuze kwako. Hakika Wewe ndiye Mwenye kurejea kwa toba, Mwenye kurehemu."

 

DUA YA 26

 

"Rabbanaa laa taj'alnaa fitnatan lil-qawmidh-dhaalimeen."

"Ewe Mola wetu! Usituweke kuwa mtihani kwa watu madhalimu."

 

DUA YA 27

"Rabbanaa ighfir lii wa liwaalidayya wa lil-Mu'mineena yawma yaqoomul-hisaab."

"Ewe Mola wetu! Unisamehe mimi, wazazi wangu, na Waumini siku ambayo hisabu itasimamishwa."

 

DUA YA 28

"Rabbanaa afrigh 'alaynaa sabranw wa thabbit aqdaamanaa wansurnaa 'alal-qawmil-kaafireen."

"Ewe Mola wetu! Tujaalie tuwe na subira, ututhibitishe miguu yetu, na utusaidie dhidi ya watu makafiri."

 

DUA YA 29

"Rabbanaa anzil 'alaynaa maa'idatan minas-samaa'i takuunu lanaa 'Eidalliwaliina wa aakhirina wa aayatan minka, warzuqnaa wa anta khayrur-raaziqeen."

"Ewe Mola wetu! Tupelekee kutoka mbinguni meza ya chakula itakayokuwa ni sherehe kwetu, wa kwanza na wa mwisho wetu, na ishara kutoka kwako, na uturuzuku, wewe ndiye Mbora wa watoa riziki."

 

DUA YA 30

"Rabbanaa ighfir lanaa wa li-i'khwaaninal-ladheena sabaqoona bil-eemaani wa laa taj'al fi quloobinaa ghillal-lilladheena aamanoo Rabbanaa innaka Ra'ufur-Raheem."

"Ewe Mola wetu! Tughufirie sisi na ndugu zetu walio kutangulia kwa Imani, wala usijaalie ndani ya nyoyo zetu chuki kwa wale walio amini. Ewe Mola wetu! Hakika Wewe ni Mwenye kurehemu, Mwenye kurehemu."


 

DUA YA 31

"Rabbanaa laa tuzigh quloobanaa ba'da idh hadaytanaa wahab lanaa mil ladunka rahmah, innaka antal-Wahhaab."

"Ewe Mola wetu! Usiridhike mioyo yetu baada ya kutuongoza, na utupe kutoka kwako rehema. Hakika Wewe ndiye Mpaji mwingi wa neema."

 

DUA YA 32

"Rabbanaa afrigh 'alaynaa sabranw wa thabbit aqdaamanaa wansurnaa 'alal-qawmil-kaafireen."

"Ewe Mola wetu! Tujaalie tuwe na subira, ututhibitishe miguu yetu, na utusaidie dhidi ya watu makafiri."

 

DUA YA 33

"Rabbanaa laa tu'akhidhnaa in-nasinaa aw akhtaanaa. Rabbanaa wa laa tahmil 'alaynaa isran kamaa hamaltahu 'alal-ladheena min qablinaa. Rabbanaa wa laa tuhammilnaa maa laa taaqata lanaa bihi. Wa'fu 'anna wagfir lanaa warhamnaa. Anta Mawlaanaa fansurnaa 'alal-qawmil-kaafireen."

"Ewe Mola wetu! Usituchukulie tukisahau au tukikosea. Ewe Mola wetu! Wala usituwekee mzigo mkubwa kama uliowawekea wale waliotangulia. Ewe Mola wetu! Wala usituweke katika majaribio tusiyoyaweza kustahamili. Utusamehe, utughufirie, na uturehemu. Wewe ndiye msaidizi wetu, basi tupe ushindi juu ya watu makafiri."

 

DUA YA 34

"Rabbanaa thalamnaa anfusanaa wa in lam taghfir lanaa wa tarhamnaa lana koona minal-khasireen."

"Ewe Mola wetu! Tumekudhulumu nafsi zetu, na ikiwa Hutughufirie na Huturahimia, hakika tutakuwa miongoni mwa waliopata hasara."

            

Je! umeipenda hii post?
Ndio            Hapana            Save post

Kama unahitaji kuuliza maswali Bofya hapa

Mwandhishi Tarehe 2024-02-21     Share On Facebook or Whatsapp Imesomwa mara 259


Download our Apps
👉1 Madrasa kiganjani     👉2 Kitau cha Fiqh     👉3 kitabu cha Simulizi     👉4 Kitabu cha Afya    

Post zifazofanana:-

HADITHI NA SUNNAH
1. Soma Zaidi...

DUA 41 - 50
41. Soma Zaidi...

ADHKAR NA DUA
ADHKARI MBALIMBALI NA DUA Hapa tutajifunza dua mbalimbali ambazo ni adhkari. Soma Zaidi...

kuwa mwenye hikma au hekima na faida zake
Elimu, pamoja na ubora wake, hainufaishi bila ya kutumiwa kwa hekima. Soma Zaidi...

Dua sehemu 03
Zijuwe njia ambazo Allah hujibu Dua yako. Tambua kama umejibiwa dua yako au bodo, soma darsa za dua hapa. Soma Zaidi...

Uandishi wa Hadithi wakati wa Matabiina
Historia ya uandishi wa hadithibwakati wa Matabiina, yaani wafuasi wa maswahaba Soma Zaidi...

MAANA YA HADITHI SUNNAH
Maana ya SunnahKilugha: Neno sunnah katika lugha ya Kiarabu lina maana ya mwenendo au mila. Soma Zaidi...

HADITHI YA. 28 NAKUUSIENI KUMCHA ALLAAH NA TABIA NJEMA
Soma Zaidi...

AMRI YA KUMFUATA MTUME (s.a.w9)
Amri ya Kumfuata Mtume (s. Soma Zaidi...

HADITHI YA 34 YEYOTE ATAKAYEONA KITENDO KIOVU AKIONDOE KWA MKONO WAKE
Soma Zaidi...

AINA ZA HADITHI
Aina za HadithKuna aina kuu mbili za Hadith- (a) Hadith Nabawiyyi. Soma Zaidi...

Mzazi na msafiri na mwenye kudhulumiwa dua zao hujibiwa kwa haraka
Wapo watu kadhaa ambao waliomba dua hazirudi. Hapa nitakueleza wawili ambao ni mzazi na msafiri. Soma Zaidi...