1,2,3,4. Ewe uliye jigubika kwa maguo! Inuka hapo kitandani, na uwahadharishe watu na adhabu ya Mwenyezi Mungu, ikiwa hawaamini. Na mkusudie Mola wako Mlezi makhsusi kwa kumtukuza. Na safisha nguo zako kwa maji kuzitoa najisi.

 

5,6,7. Na iache adhabu, yaani kuwa daima mwenye kujitenga na yanayo pelekea kupata adhabu. Wala usimpe mtu yeyote kwa kutumai kupata zaidi kwake katika kile unacho mpa;  na kwa ajili ya kumridhi Mola wako Mlezi subiri na stahamili juu ya maamrisho na makatazo, na kila jambo la juhudi na mashaka.

 

8,9,10. Na litakapo pulizwa barugumu, huo ndio wakati wa siku ya shida kwa makafiri, wala si wepesi kwao kujitoa na majadiliano ya hisabu, na vitisho vyenginevyo.

 

11,12,13,14,15. Niache peke yangu na huyo niliye muumba. Kwani hakika Mimi ninatosha kukukifia mambo yake. Nimemjaalia mali yaliyo kunjuliwa yaliyo enea, yasio tindikia, na wana wanao tokea hadharani naye, na nikamkunjulia cheo na ukubwa kwa ukunjufu ulio timia. Kisha tena anatumai nimzidishie mali na wana na cheo bila ya shukrani yoyote!

 

16,17. Kuivunja hiyo tamaa yake, tunasema kwamba kwa kuwa yeye  alikuwa akiikaadhibisha Qur'ani kwa inda, tutamgubika kwa adhabu yenye mashaka, wala hataweza kuikwepa.

 

18,19,20. Hakika yeye amejifikiria nafsi yake, na akajitengenezea ya kuyasema ya kuitia ila Qur'ani, basi kwa hivyo amestahiki kuangamia huko. Vipi alivyo jiandalia kutia ila hiyo! Kisha akastahiki maangamizo hayo. Vipi alivyo jiandalia kutia ila hiyo!

 

21,22,23,24. Kisha akaziangalia nyuso za watu. Kisha akakunja uso wake, na akazidi kuukunja, kisha akaipa mgongo haki na akajivuna kuwa ati haitambui, na akasema: Haya si chochote ila ni uchawi ulio nukuliwa kutokana na watu wa kale.

 

25. Maneno haya si chochote ila ni maneno ya viumbe aliyo jifundisha Muhammad, na akadai kuwa ati yametoka kwa Mwenyezi Mungu.

 

26,27,28,29,30. Nitamtia Motoni aungue humo. Na nini kitakujuvya hiyo Jahannamu ni nini?  Haibakishi nyama wala haisazi fupa ila italiunguza tu, ngozi ibabuke iwe nyeusi. Juu yake wako kumi na tisa wanao angalia kazi yake, na kuwaadhibu waliomo.

 

31. Na hatukuwafanya walinzi wa Motoni ila ni Malaika, na wala hatukuifanya idadi yao ya kumi na tisa ila kuwapa mtihani walio kufuru wapate yakini walio pewa Kitabu (yaani Biblia, Mayahudi na Wakristo) kwamba inayo sema Qur'ani juu ya walinzi wa Motoni ni kweli tupu itokayo kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu, kwa kuwa hayo yanakubaliana na vinavyo sema vitabu vyao; na ili walio muamini Muhammad ipate kuzidi Imani yao.  Na wala wasiyatilie shaka hayo walio pewa Kitabu na Waumini. Na wenye maradhi ya unaafiki katika nyoyo zao na makafiri waseme: Mwenyezi Mungu anataka nini kwa idadi hii ya ajabu? Kwa mfano kama huu ulio tajwa, wa kupoteza na kuongoa, ndio Mwenyezi Mungu huwapoteza makafiri na huwaongoa Waumini. Na hapana anaye wajua askari wa Mola wako Mlezi, jinsi walivyo kuwa wengi mno, ila Yeye Subhanahu wa Taala. Na huo Moto si chochote ila ni kumbusho na kitisho kwa binaadamu.

 

32,33,34,35,36. Kuzidi kumhadharisha anaye onywa naye asiogope, ninaapa kwa mwezi na usiku unapo ondoka, na kwa asubuhi inapo angaza na kuchomoza, kwamba huu Moto ni moja katika vitisho vikubwa kabisa vya kuonya na kukhofisha.

 

37. Ni onyo kwa binaadamu kwa atakaye kuja mbele katika nyinyi kutenda kheri, au kubaki nyuma asitende.

 

38,39. Kila nafsi itashikwa kwa iliyo yatenda, ila Waislamu walio zigomboa shingo zao kwa ut'iifu.

 

40,41,42. Hao watakuwa katika Mabustani ya Peponi, ambayo hayawezekani kusifika. Wataulizana wao kwa wao khabari za wakosefu, wakiuliza hali zao nini kilicho watia Motoni?

 

43,44,45,46,47. Waseme: Hatukuwa miongoni mwa wenye kusali kama wasalivyo Waislamu. Wala hatukuwa tukiwalisha masikini kama Waislamu walivyo kuwa wakilisha. Na tulikuwa tukijisoza na kuzama katika upotovu na mazungumzo ya uwongo pamoja na hao walio kuwa wakiporojoka. Na tulikuwa tukiikadhibisha Siku ya Hisabu, mpaka ikatujia yakini, yaani mauti.

 

48. Basi hao hakuto waokoa kuombewa msamaha na waombezi, wakiwa ni Malaika, au Manabii, au watu wema.

 

49. Basi wana nini hata wanajitenga na mawaidha ya Qur'ani?

 

50,51. Hao hakika wamekuwa  kama punda wanao toka mbio kumkimbia anaye wafukuza.

 

52. Bali kila mmoja wao anataka apewe ukurasa unao toka mbinguni uwazi ulio funguliwa unao thibitisha ukweli wa Mtume s.a.w. (yaani kama shahada ya Ujumbe wake kwao!)

 

53. Juu ya kuzidi kuwaonya kwa hayo wayatakayo bali hawaikhofu Akhera, na wakapuuza mawaidha, na wakavumbua mbinu mbali mbali za kutaka miujiza na Ishara.

 

54,55. Ni hakika isiyo na shaka kuwa Qur'ani ni mawaidha na ukumbusho wa kutosha kufikisha Ujumbe. Mwenye kutaka kukumbuka wala asisahau basi na atende.
 

56. Na wala hawatakumbuka ila Mwenyezi Mungu atake Mwenyewe, kwani Yeye ndiye anaye stahiki kuogopwa, na Yeye ndiye wa kumsamehe mwenye kumcha.